Buddha Air's CSR Programme

सामाजिक उत्तरदायितव कार्यक्रम अन्तर्गत बुध्द एयरले खाद्य सुरक्षाका लागि नेपाल कृषि कम्पनीको सहयोगमा चलाएको कार्यक्रम ।